invoice template

invoice generator

วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla
วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla

วงดนตรีงานเลี้ยง After Party บริษัท CS LOXINFO

วงดนตรีงานเลี้ยง After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO

วงดนตรีงานเลี้ยง After Party พร้อมระบบแสงเสียง กับงานCowboy Night Party

ที่ทางบริษัทSymphonyจัดให้กับลูกค้าคือบริษัท CS LOXINFO มาในธีมคาวบอย สนุกสนานกันเอง ที่โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว รัชดา

CS LOXINFO คือบริษัทให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตครบวงจร

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับบริการด้านไอซีทีโดยการเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจ ด้วยจุดแข็งจากการที่บริษัทเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานไอซีที ทั้งอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) คลาวด์คอมพิวติ้ง และระบบโครงข่ายพื้นฐานด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งยังมีทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดจนได้รับความไว้วางใจ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปีบริษัทจึงมีความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานที่ทำให้บริษัทสามารถออกแบบพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และอยู่ในราคาที่เหมาะสม

1. บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร

รายได้หลักของบริษัทมาจากการบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร หรือ Leased Line ถือเป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ถึงแม้ปริมาณการใช้งานของผู้บริโภคภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่รายได้รวมกลับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยและมีการแข่งขันทางด้านราคาจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทำให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ในส่วนของรายได้ของบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรนี้มีแนวโน้มเติบโตช้า แต่บริษัทยังสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้า (วงจร) ได้อย่างสม่ำเสมอและยังมีการใช้งานจากลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่องบริษัทเน้นการให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับคุณภาพสำหรับลูกค้าองค์กร ถือเป็นกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้มากกว่าจะแข่งขันในเรื่องของราคาแต่คุณภาพลดลง

กลยุทธ์สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร

 • เพิ่มปริมาณแบนด์วิธด์ (Bandwidth)ในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นตามกระแสเทคโนโลยี Social Networking, Cloud Computing, Big Data และ Mobility
 • เพิ่มจำนวนวงจร (Network) ในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม โดยเพิ่มวงจรอินเทอร์เน็ตสำรอง ทำให้ลูกค้าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะฉุกเฉินที่วงจรอินเทอร์เน็ตเส้นเดิมเกิดปัญหา
 • มีการออกสินค้าและบริการทางด้านไอซีทีโซลูชั่น เพื่อรองรับการเพิ่มสาขาในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม เป็นการรวมศูนย์วงจรอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา ทำให้การบริหารงานโดยรวมภายในองค์กรของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • มีการนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร ให้แก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรรายใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) มาก่อนหน้านี้ แต่ต้องการบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยเป็นการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ รวมถึงสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน ซีเอส ล็อกซอินโฟ อย่างต่อเนื่อง ปีละ 4 ครั้ง โดยมีบริษัทภายนอกเป็นผู้ทำการสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการบุคลากร ซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

2. บริการทางด้านไอซีทีสำหรับลูกค้าองค์กร

บริการทางด้านไอซีทีสำหรับลูกค้าองค์กรมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริการไอซีทีมีขนาดตลาดและความต้องการของลูกค้าที่ขยายใหญ่มาก เพราะปัจจุบันในทุกองค์กรมีการนำระบบไอซีที เข้าไปใช้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ในปัจจุบันตลาดอาจจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ให้บริการระดับสากล มักเป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศที่นำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงมีการบริหารงานที่มีรูปแบบตายตัว ซึ่งมีบริการที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่าไรนัก หรือหากเสนอบริการแบบครบวงจรก็มักจะมีการนำเสนอราคาที่ค่อนข้างสูงที่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น กลุ่มที่สองคือผู้ให้บริการระดับท้องถิ่นมักเป็นผู้ให้บริการที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก มีความถนัดเฉพาะด้าน อาจจะทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไม่ครอบคลุม ทั้งนี้ ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นบริษัทที่มีความพร้อมที่จะให้บริการในทั้งสองกลุ่ม ด้วยทีมงานมืออาชีพ และความพร้อมของระบบเครือข่ายโดยเสนอราคาที่สมเหตุสมผล และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ประเภทความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ

 • องค์กรที่ต้องการบริการแบบครบวงจรจากผู้ให้บริการรายเดียว (One Stop ICT Service) เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานไม่สอดคล้องประสานกันในเรื่องของระบบไอซีที ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • องค์กรที่ต้องการใช้อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ในแบรนด์ที่แตกต่างกัน แต่ต้องการใช้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเลือกจากฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้มากที่สุดและตรงตามความต้องการขององค์กรมากกว่าในเรื่องของราคาที่ถูกกว่า
 • องค์กรที่ไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรไอที ซึ่งต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร เพื่อให้ระบบไอซีทีทำงานประสานกัน
 • ต้องการผู้ให้บริการในประเทศที่เชื่อถือได้ มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และมีบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

จุดแข็งที่ทำให้ ซีเอส ล็อกซอินโฟ สามารถครองตลาดในธุรกิจทางด้านไอซีทีมาอย่างยาวนาน

 • บริษัทมีโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็นของตนเอง ทั้งอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
 • บริษัทมีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่หลากหลาย สามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าได้โดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
 • บริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย พร้อมด้วยประสบการณ์ มีใบ Certificate รับรองสามารถใช้อุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในแบรนด์ที่ต่างกันได้ โดยให้สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
 • บริษัทมีระบบการทำงานที่มีความปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐาน อาทิ ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001และมาตรฐานงานบริการ IT ISO20000 มีระบบคอลเซนเตอร์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วัน

ข้อมูลจาก http://www.csloxinfo.com/th/about/

ทางบริษัทSymphony จึงมอบหน้าที่ให้Catzillaเป็นผู้ดูแลเรื่อง วงดนตรีสนุกๆ และระบบเวทีต่างๆ ที่มาเพิ่มความสนุกให้กับงานในครั้งนี้

งานจัดแบบกันเอง อบอุ่น มีกิจกรรมและของรางวัลแจกมากกมาย

เราไปชมภาพบรรยากาศบางส่วนกันเลยครับ

วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla

วงดนตรีเราเริ่มต้นด้วยการสร้างบรรยากาศ เพิ่มสีสันในช่วงรับประทานอาหาร ด้วยเพลงฟังสบาย

วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla

MC สาวสวยทั้ง2คน เดินทักทายแขกในงาน อย่างเป็นกันเอง

วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla

วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla

หลังจากกิจกรรมต่างๆเสร็จสิ้น ก็มาถึงช่วงAfter Party ให้แขกในงานได้สนุกกัน ได้มาร่วมร้องเพลง ร่วมเต้นไปด้วยกัน

วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla

วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla

มาในธีม Cowboy อิอิ

วงดนตรี After Party งานเลี้ยงบริษัท CS LOXINFO บุ๋นแบนด์ Catzilla

อีก1งานจากCatzilla ที่ทางลูกค้าวางใจให้เราเป็นผู้ดูแลเรื่องปาร์ตี้ ทั้งวงดนตรีและระบบเสียงเวที

สนใจ โทรมาพูดคุยกันได้ที่ 086-4029914

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

invoice template

invoice generator